ANBI

Beleidsplan


Algemeen

De doelstelling van dit beleidsplan is inzicht te geven op hoe het werk gedaan wordt om de doelstelling te verwezenlijken. Tevens wil dit plan inzicht geven op welke wijze geld ingezameld wordt om de doelstellingen te verwezenlijken, het verworven vermogen beheerd en besteed wordt.


Grondslag en doelstelling van de Stichting Kom Over:

De statuten beschrijft deze als volgt:

Artikel 2:

De grondslag van de Stichting is de Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God. In deze Heilige Schrift openbaart God zijn scheppend en verlossend handelen in Jezus Christus van het begin der wereld tot aan de voleinding en spreekt hierover met absoluut gezag.

Artikel 3:

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen en steunen van evangelisatie en onderwijs uit de Heilige Schrift in de meest ruime zin in alle landen, in het bijzonder in België;

b. het geven van ondersteuning in elke vorm bij sociale noden in alle landen, in het bijzonder in België;

c. het zodanig huren, kopen of doen bouwen en beheren van één of meer woningen of gebouwen ten behoeve van bovengenoemde doeleinden;

c. het uitgeven, kopen, verkopen en uitdelen van christelijke lectuur in verschillende talen,

en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelingsverband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer  te verwezenlijken door haar bestuur of door haar naar voren gebrachte personen in staat te stellen tot het maken van reizen naar en in landen en gebieden waar de stichting hulp verleent of wil verlenen en het aldaar verblijven, teneinde daadwerkelijke hulp te bieden


Activiteiten


De stichting maakt haar projecten bekend door persoonlijke contacten van de bestuursleden aan hen die geïnteresseerd zijn. Op gezette tijden worden verslagen gegeven van de activiteiten. Met andere fondsbeheerders wordt samengewerkt en gezorgd voor zonodige publicatie en informatie. Beheer en besteding van middelen

De aan de stichting gegeven middelen zijn aan haar toevertrouwd om door haar besteed te worden aan projecten die met haar verbonden zijn. Deze middelen zullen zo beheerd worden dat zij - al of niet onder vermindering van een bijdrage voor algemene kosten en bezoek aan de projecten -  steeds beschikbaar zijn ten behoeve van die projecten.  De beheerders van deze projecten zullen regelmatig op de hoogte gebracht worden van de voor hen beschikbaar gestelde middelen en in overleg met hen en/of op hun verzoek uitgekeerd worden. Het bestuur is bevoegd de beschikbare middelen vrij toe te wijzen aan lopende of toekomstige projecten.

De niet-specifiek toegewezen middelen zullen primair gebruikt worden voor kosten genoemd in §2 van de doelstelling.  Eventuele overschotten kunnen overgedragen worden naar volgende boekjaren of toegewezen aan (een) bepaald(e )project(en). De bestuurders van de stichting voeren hun taak onbezoldigd uit.